ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

Benvolgudes i benvolguts,

 

D’acord amb el que disposa l’article 148 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i correspon al Departament d’Ensenyament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, així com determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

 

És per aquest motiu que us informem que s’ha resolt convocar les eleccions al consell escolar del nostre Institut als sectors de la comunitat escolar: professorat i  pares i mares d’alumnes, d’acord amb les precisions següents:

 

Primera.-  Els censos electorals de cada sector estaran exposats al tauler d’anuncis del centre fins al dia 8 de novembre.

 

Segona.- Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran mitjançant escrit dirigit a la Directora del centre entre el dia 5 i 9 de novembre.

 

Tercera.- Les candidatures s’han de presentar per escrit a secretaria, amb els impresos adients i sempre abans del dia 16 de novembre.

 

Quarta.- Les candidatures seran proclamades i publicades al tauler d’anuncis del centre, una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectives meses electorals, el dia 20 de novembre.

 

Cinquena.- Les resolucions a les reclamacions sobre inscripcions als censos electorals es publicaran als taulers d’anuncis el dia 19 de novembre conjuntament amb els censos electorals definitius, als quals hauran estat incorporades.

 

Sisena.- La sol·licitud per actuar com a supervisor es farà mitjançant escrit, segons el model establert, dirigit al president o presidenta de les meses electorals respectives, abans del dia 20 de novembre.

 

Setena.- El sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals es farà el dia 9 de novembre a les 11.00 a la direcció de l’edifici escolar.

 

Vuitena.- Les meses electorals de tots els sectors es constituiran el dia 14 de novembre als locals de l’edifici escolar.

 

Novena.-El nombre de representants que renoven en la present convocatòria és:

 

  • Professorat: 2

  • Pares i mares d’alumnes: 1

 

Desena.- Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants d’acord amb les vacants que es convoquen a l’apartat anterior.

 

Onzena.- Les votacions es faran entre el dia 26 i 28 de novembre i el dia 2 de desembre de 2018, amb el calendari i l’horari següents:

  • Professorat: 26/11/2018, de 16.30 a 17.30 a la Mediateca

  • Pares i mares:28/11/2018, de 14.30 a 17.00 al vestíbul de l'institut

Dotzena.- Finalitzades les votacions, en sessió pública es faran els escrutinis dels vots emesos i posteriorment es proclamaran els candidats electes per sector.

 

Tretzena.- Les meses electorals respectives resoldran qualsevol dubte i les reclamacions que puguin presentar-se.

 

Us animem a participar en tot el procés.