Instàncies

Degut a la situació de Covid, totes les instàncies les haureu d'enviar per correu electrònic al correu de la secretaria del centre (secretaria@inseugenixammar.cat). 

Instància genèrica

Descarregar document

 

Autorització Covid

Descarregar document

Baixa de l’alumne/a

L’alumna/e si es major d’edat o els seus tutors en el cas que sigui menor hauran d’omplir la instància degudament signada i portar-la a la secretaria del centre.

 

Descarregar document